当前位置:首页 > 励志文章 > 正文

送王屋山人魏万还王屋并序

浏览:37   评论:0   

送王屋山人魏万还王屋并序

送王屋山人魏万还王屋并序

作者:李白 朝代:唐朝 送王屋山人魏万还王屋并序原文: 王屋山人魏万,云自嵩宋沿吴相访,数千里不遇。乘兴游台越,经永嘉,观谢公石门。后于广陵相见。美其爱文好古。浪迹方外,因述其行而赠是诗。 仙人东方生,浩 *** 弄云海。 沛然乘天游,独往失所在。 魏侯继 *** 名,本家聊摄城。 卷舒入元化,迹与古贤并。 十三弄文史,挥笔如振绮。 辩折田巴生,心齐鲁连子。 西涉清洛源,颇惊人世喧。 采秀卧王屋,因窥洞天门。 朅来游嵩峰,羽客何双双![1] 朝携月光子,暮宿玉女窗。 鬼谷上窈窕,龙潭下奔潨。[2][3] 东浮汴河水,访我三千里。 逸兴满吴云,飘飖浙江汜。 挥手杭越间,樟亭望潮还。 涛卷海门石,云横天际山。 白马走素车,雷奔骇心颜。 遥闻会稽美,一弄耶溪水。 万壑与千岩,峥嵘镜湖里。 秀色不可名,清辉满江城。 人游月边去,舟在空中行。 此中久延伫,入剡寻王许。 笑读曹娥碑,沉吟黄绢语。 天台连四明,日入向国清。 五峰转月色,百里行松声。 灵溪恣沿越,华顶殊超忽。 石梁横青天,侧足履半月。 眷然思永嘉,不惮海路赊。 挂席历海峤,回瞻赤城霞。[4] 赤城渐微没,孤屿前嶢兀。[5] 水续万古流,亭空千霜月。 缙云川谷难,石门最可观。 瀑布挂北斗,莫穷此水端。 喷壁洒素雪,空濛生昼寒。[6] 却思恶溪去,宁惧恶溪恶。 咆哮七十滩,水石相喷薄。 路创李北海,岩开谢康乐。 松风和猿声,搜索连洞壑。 径出梅花桥,双溪纳归潮。 落帆金华岸,赤松若可招。 沈 *** 八咏楼,城西孤岧峣。[7] 岧峣四荒外,旷望群川会。 云卷天地开,波连浙西 *** 。 *** 流新安 *** ,北指严光濑。 钓台碧云中,邈与苍岭对。 稍稍来吴都,徘徊上姑苏。 烟绵横九疑,漭 *** 见五湖。[8] 目极心更远,悲歌但长吁。 回桡楚江滨,挥策扬子津。 身著日本裘,昂藏出风尘。 五月造我语,知非佁儗人。[9] 相逢乐无限,水石日在眼。 徒干五诸侯,不致百金产。 吾友扬子云,弦歌播清芬。 虽为江宁宰,好与山公群。 乘兴但一行,且知我爱君。 君来几何时?仙台应有期。 东窗绿玉树,定长三五枝。 至今天坛人,当笑尔归迟。 我苦惜远别,茫然使心悲。 黄河若不断,白首长相思。

送王屋山人魏万还王屋并序拼音解读

wáng wū shān rén wèi wàn ,yún zì sōng sòng yán wú xiàng fǎng ,shù qiān lǐ bú yù 。chéng xìng yóu tái yuè ,jīng yǒng *** ā ,guān xiè gōng shí mén 。hòu yú guǎng líng xiàng *** àn 。měi qí ài wén hǎo gǔ 。làng jì fāng wài ,yīn shù qí háng ér zèng shì shī 。 xiān rén dōng fāng shēng ,hào dàng nòng yún hǎi 。 pèi rán chéng tiān yóu ,dú wǎng shī suǒ zài 。 wèi hóu jì dà míng ,běn *** ā liáo shè chéng 。 juàn shū rù yuán huà ,jì yǔ gǔ xián bìng 。 shí sān nòng wén shǐ ,huī bǐ rú zhèn qǐ 。 biàn shé tián bā shēng ,xīn qí lǔ lián zǐ 。 xī shè qīng luò yuán ,pō jīng rén shì xuān 。 cǎi xiù wò wáng wū ,yīn kuī dòng tiān mén 。 qiè lái yóu sōng fēng ,yǔ kè hé shuāng shuāng ![1] cháo xié yuè guāng zǐ ,mù xiǔ yù nǚ chuāng 。 guǐ gǔ shàng yǎo tiǎo ,lóng tán xià bēn zōng 。[2][3] dōng fú biàn hé shuǐ ,fǎng wǒ sān qiān lǐ 。 yì xìng mǎn wú yún ,piāo yáo zhè *** āng sì 。 huī shǒu háng yuè *** ān ,zhāng tíng wàng cháo hái 。 tāo juàn hǎi mén shí ,yún héng tiān jì shān 。 bái mǎ zǒu sù chē ,léi bēn hài xīn yán 。 yáo wén huì jī měi ,yī nòng yē xī shuǐ 。 wàn hè yǔ qiān yán ,zhēng róng jìng hú lǐ 。 xiù sè bú kě míng ,qīng huī mǎn *** āng chéng 。 rén yóu yuè biān qù ,zhōu zài kōng zhōng háng 。 cǐ zhōng *** ǔ yán zhù ,rù yǎn xún wáng xǔ 。 xiào dú cáo é bēi ,chén yín huáng juàn yǔ 。 tiān tái lián sì míng ,rì rù xiàng guó qīng 。 wǔ fēng zhuǎn yuè sè ,bǎi lǐ háng sōng shēng 。 líng xī zì yán yuè ,huá dǐng shū chāo hū 。 shí liáng héng qīng tiān ,cè zú lǚ bàn yuè 。 juàn rán sī yǒng *** ā ,bú dàn hǎi lù shē 。 guà xí lì hǎi qiáo ,huí zhān chì chéng xiá 。[4] chì chéng *** àn wēi méi ,gū yǔ qián yáo wū 。[5] shuǐ xù wàn gǔ liú ,tíng kōng qiān shuāng yuè 。 jìn yún chuān gǔ nán ,shí mén zuì kě guān 。 bào bù guà běi dòu ,mò qióng cǐ shuǐ duān 。 pēn bì sǎ sù xuě ,kōng méng shēng zhòu hán 。[6] què sī è xī qù ,níng jù è xī è 。 páo xiāo qī shí tān ,shuǐ shí xiàng pēn báo 。 lù chuàng lǐ běi hǎi ,yán kāi xiè kāng lè 。 sōng fēng hé yuán shēng ,sōu suǒ lián dòng hè 。 jìng chū méi huā qiáo ,shuāng xī nà guī cháo 。 luò fān jīn huá àn ,chì sōng ruò kě zhāo 。 shěn yuē bā yǒng lóu ,chéng xī gū tiáo yáo 。[7] tiáo yáo sì huāng wài ,kuàng wàng qún chuān huì 。 yún juàn tiān dì kāi ,bō lián zhè xī dà 。 luàn liú xīn ān kǒu ,běi zhǐ yán guāng lài 。 diào tái bì yún zhōng ,miǎo yǔ cāng lǐng duì 。 shāo shāo lái wú dōu ,pái huái shàng gū sū 。 yān mián héng *** ǔ yí ,mǎng dàng *** àn wǔ hú 。[8] mù jí xīn gèng yuǎn ,bēi gē dàn zhǎng yù 。 huí ráo chǔ *** āng bīn ,huī cè yáng zǐ jīn 。 shēn zhe rì běn qiú ,áng cáng chū fēng chén 。 wǔ yuè zào wǒ yǔ ,zhī fēi yǐ yì rén 。[9] xiàng féng lè wú xiàn ,shuǐ shí rì zài yǎn 。 tú gàn wǔ zhū hóu ,bú zhì bǎi jīn chǎn 。 wú yǒu yáng zǐ yún ,xián gē bō qīng fēn 。 suī wéi *** āng níng zǎi ,hǎo yǔ shān gōng qún 。 chéng xìng dàn yī háng ,qiě zhī wǒ ài jun1 。 jun1 lái jǐ hé shí ?xiān tái yīng yǒu qī 。 dōng chuāng lǜ yù shù ,dìng zhǎng sān wǔ zhī 。 zhì jīn tiān tán rén ,dāng xiào ěr guī chí 。 wǒ kǔ xī yuǎn bié ,máng rán shǐ xīn bēi 。 huáng hé ruò bú duàn ,bái shǒu zhǎng xiàng sī 。

你可能感兴趣

相关资讯

热点资讯

发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

作者:admin    日期:2021-11-26 08:20:15    分类:励志文章